Publikacje

WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE RENESANSU LUBELSKIEGO

1. Tatarkiewicz W., O pewnej grupie kościołów polskich z początku XVII wieku,
w: Sztuki Piękne nr 2
(1925/1926), Warszawa 1926.

2. Tatarkiewicz W., Typ lubelski i typ kaliski w architekturze XVII wieku,
w: O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku. Architektura. Rzeźba,
Warszawa 1966.

3. Teodorowicz-Czerepińska J., Renesans lubelski,
w: Renowacje i zabytki, nr 3(39),
Lublin 2011.

4. Rabinin J., Murarze, malarze i rzeźbiarze lubelscy w XVII w.,
w: Biuletyn Historii Sztuki,
1932, T 1, nr 2.

5. Kondraciuk P., Śladami renesansu lubelskiego, Zamość 2011.

6. Kowalczyk J., Turobińsko-zamojski murator Jan Wolff oraz jego dzieła na Lubelszczyźnie,
w: Biuletyn Historii Sztuki,  1962, nr 1.

7. Kowalczyk J., Kościół pobernardyński w Lublinie i jego stanowisko w renesansowej architekturze Lubelszczyzny, w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1957, T II/2.

8. Chrzanowski T., Wstęp, w: Renesans w Polsce- Renesans lubelski. Informator wystawy, Lublin 2001.

9. Gwarecki H., O dawnym Lublinie, wyd. II, Lublin 1986.

10. Gębarowicz M., Szkice z historii sztuki XVII w., Toruń 1966.

11. Miłobędzki A., Architektura XVII wieku, Warszawa 1980.

12. Zin W., Kościół uchański jako ogniwo kształtujące architekturę sakralną Lubelszczyzny na przełomie XVI i XVII wieku, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, nr 5, Architektura, Kraków 1961.

13. Bujak A., Bujak M., Renesans Lubelski, Lublin 2013.

14. Majewski K., Wzorek J., Twórcy tzw. renesansu lubelskiego w świetle nowych badań,
w: Biuletyn Historii Sztuki, 
nr 1.  1969.

 

Youtube